Katedra društvenog nauka Crkve

Profesor:
Doc dr. sc. Zdenko Spajić, predsjednik Katedre

 

Na katedri se predaju sljedeći obvezni predmeti:
 
1. Društveni nauk Crkve 
2. Teološka socijalna etika
 
 
Izborni kolegiji:

1. Ljudska prava u Bosni i Hercegovini
2. Predmoderno razdoblje društvenog nauka Crkve
 
 
Seminar:

1. Legitimna uporaba sile u razrješavanju međunarodnih sukoba
online casino slots