Katedra crkvene povijesti

Profesori:
Doc. dr. sc. Milenko Krešić, predsjednik Katedre
 

Na katedri se predaju sljedeći obavezni predmeti:

1. Opća crkvena povijest - stari i srednji vijek
2. Opća crkvena povijest - nova i moderna
3. Povijest Crkve u Hrvata - stari i srednji vijek
4. Povijest Crkve u Hrvata - nova i moderna

Izborni:

1. Kršćanska arheologija
 

 

online casino slots